s_oferta
Oferta2019-02-04T12:23:06+00:00

OFERTA

NADZÓR

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pracodawca ponosi odpowiedzialność z stan bezpieczeństwa, ma w obowiązku zapewnić ochronę zdrowia oraz przestrzeganie przepisów i zasad BHP w zakładzie pracy. Wychodząc naprzeciw wielu stawianym przed Państwem obowiązkom proponujemy:

 • Doradztwo i nadzór nad warunkami pracy w ramach służby BHP
 • Szeroko pojęte szkolenia BHP prowadzone przez nasz Ośrodek Szkoleń Zawodowych
 • serwis BHP i wyposażenie obiektów w niezbędne środki bezpieczeństwa
 • sklep-hurtownię ze sprzętem ochronnym i artykułami BHP
 • pracę na podstawie stałych umów lub jednorazowych zleceń.

DORADZTWO

W ramach stałej współpracy realizujemy następujące zadania służby BHP:

 • doradztwo w zakresie prawa pracy
 • Prowadzimy bieżące kontrole warunków BHP w zakładzie pracy
 • Informujemy pracodawcę o stwierdzonych niezgodnościach
 • Raportujemy wykonane czynności i przekazujemy stosowne protokoły
 • sporządzamy okresowe analizy stanu BHP
 • proponujemy praktyczne rozwiązania w celu poprawy stanu bezpieczeństwa
 • bierzemy udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy
 • oceniamy kompletność wymaganej dokumentacji BHP dla zakładu
 • uczestniczymy w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych
 • zgłaszamy pracodawcy wnioski dotycząc wymagań bezpieczeństwa
 • bierzemy udział w ocenie i dokumentowaniu ryzyka zawodowego
 • opiniujemy szczegółowe instrukcje pracy dla poszczególnych stanowisk
 • bierzemy czynny udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków
 • prowadzimy postepowanie powypadkowe
 • opracowujemy rejestry i protokoły wypadków przy pracy,
 • rejestrujemy wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 • Prowadzimy obowiązkowe wstępne szkolenia BHP
 • współpracujemy z certyfikowanymi laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
 • współpracujemy z organami nadzoru: Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną, Urzędem Dozoru Technicznego, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska
 • współdziałamy z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami
 • uczestniczymy w pracach komisji BHP
 • popularyzujemy problematykę bezpieczeństwa oraz ergonomii

Dodatkowo dla Firm współpracujących, oferujemy nieograniczony dostęp do panelu klienta w serwisie www oraz pomoc w założeniu i obsłudze konta.

W ramach jednorazowych zleceń proponujemy:

 • Ocenę zgodności maszyn i urządzeń spełnienia wymagań BHP
 • Opracowanie dokumentacji koniecznej do użytkowania maszyn i urządzeń – DTR, instrukcje
 • Kontrole BHP na placach budów i w miejscach prowadzenia prac remontowo-budowlanych
 • Kontrolę inwestycji pod kątem spełnienia wymagań BHP przez podwykonawców
 • Kwalifikację dokumentacji podwykonawców i firm zewnętrznych pod kątem BHP
 • Powołanie koordynatora ds. BHP i objęcie jego zadań podczas prowadzonych robót
 • Opracowanie instrukcje bezpiecznego wykonywania robót
 • Prowadzenie audytów i kontroli bhp wszystkich procesów pracy
 • Planowanie i wdrożenia rozwiązań bezpieczeństwa
 • Wdrożenia systemów zarządzania ryzykiem
 • Analizy stanu bhp w zakładzie pracy
 • Opracowanie instrukcje transportu wewnątrzzakładowego
 • Opracowanie instrukcje magazynowania i użytkowania niebezpiecznych substancji chemicznych

 

SERWIS BHP:

 • kontrole i okresowe przeglądy konserwacyjne urządzeń transportu bliskiego
  • wózków jezdniowych podnośnikowych
  • wózków jezdniowych specjalizowanych, unoszących operatora wraz z ładunkiem
  • suwnic
  • wciągarek i wciągników
  • żurawi stacjonarnych
  • podestów przewoźnych i wolnobieżnych
  • dźwigników
  • podnośników do pojazdów
 • Dokonujemy przeglądów okresowych systemów składowania i regałów magazynowych
 • Oznaczamy regały magazynowe
 • Przygotowanie dokumentacji i uczestnictwo w badaniach prowadzonych przez Inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego
 • Wyposażenie obiektów i pomieszczenia pracy w niezbędne środki bezpieczeństwa, znaki, instrukcje, sprzęt do udzielania pierwszej pomocy, etc.
 • Oznaczenia ciągów komunikacyjne i dróg transportowych
 • Oznaczamy miejsca usytuowania sprzętu BHP
 • Obsługę techniczną Audio-Video spotkań i konferencji, wszędzie gdzie potrzeba dużych powierzchni do prezentacji i dobrego nagłośnienia
 • Projektujemy, drukujemy i montujemy wszelkiego rodzaju tablice informacyjne i oznaczenia bezpieczeństwa w dowolnych rozmiarach i na szerokiej gamie materiałów
 • Opracowujemy schematy i drukujemy layout’y z zasadami poruszania się po zakładacie pracy

Masz pytania?
Zachęcamy do kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy, telefonicznie lub najchętniej osobiście w siedzibie naszej firmy.

Formularz zgłoszeniowy

Bezpieczeństwo zawsze jest kosztem. Jego poprawa – inwestycją w której chcemy uczestniczyć.