s_szkolenia
Szkolenia2019-02-04T12:23:07+00:00

Prowadzony przez nas Ośrodek szkoleń Zawodowych posiada stosowne certyfikaty m.in. Ministerstwa Gospodarki zezwalające na prowadzenie kursów. Znajdujemy się w ogólnopolskiej bazie ośrodków posiadających uprawnienia do prowadzenia kursów przygotowujących do Egzaminów Państwowych przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Mamy również prawo samodzielnie wydawać certyfikaty i świadectwa ukończonych kursów. Zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas szkoleniach.

SZKOLENIA OKRESOWE BHP

Zgodnie z obowiązującym prawem pracownik winien posiadać aktualne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo  w szkoleniu okresowym. Jeżeli pracodawca nie ustalił inaczej w porozumieniu z przedstawicielem pracowników, szkolenia okresowe organizuje się nie rzadziej niż w czasookresach wskazanych poniżej.

Co 1 rok – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne (np. praca na wysokości, praca w pomieszczeniach zamkniętych, kanałach, studzienkach, prace z użyciem materiałów niebezpiecznych, prace remontowe, budowlane, rozbiórkowe prowadzone bez wstrzymywania ruchu zakładu)

Co 3 lata – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Co 5 lat – dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (kierownicy, brygadziści, mistrzowie)

Co 5 lat – dla pracowników inżynieryjno – technicznych, projektantów, konstruktorów, technologów

Co 6 lat – dla pracowników administracyjno-biurowych

PIERWSZA POMOC

Kurs prowadzony w ramach szkolenia okresowego BHP lub realizowany jako samodzielne szkolenie. Uczestnik szkolenia zdobywa wiedzę i umiejętności pozwalające na prawidłowe niesienie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz właściwego postepowania wobec służb ratowniczych. Wspomnieć należy tutaj o Art. 162 kodeksu karnego§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

WÓZKI PODNOŚNIKOWE

Ofertę kierujemy również do osób indywidualnych, chcących otrzymać certyfikat ukończenia kursu operatora wózków. Po ukończonym szkoleniu operator może otrzymać również uprawnienia do samodzielnej wymiany butli LPG przy wózkach zasilanych tym gazem. Wydajemy zaświadczenia w języku angielskim, ważne w krajach wspólnotowych UE. Kandydat na operatora winien spełniać następujące warunki:

  • Ukończone 18 lat
  • Wykształcenie minimum podstawowe
  • dobry stan zdrowia

A przed przystąpieniem do pracy posiadać:

  • Certyfikat ukończenia szkolenia, uprawniający do poruszania się wózkami podnośnikowymi
  • Badania lekarskie
  • Odbyty instruktarz stanowiskowy na stanowisku operator wózka
  • Zezwolenie wewnątrzzakładowe wydane przez pracodawcę

URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO

Suwnice, żurawie, wciągniki, podesty ruchome, HDS, to urządzenia do obsługi których wymagane są zaświadczenia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Prowadzone przez nas szkolenia mają za zadanie przygotować kandydatów na operatorów do złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu Państwowego, przed Komisją UDT.

Kategorie uprawnień do obsługi urządzeń

Cięgniki II W Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe
I W Wciągniki i wciągarki sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki według kategorii II W.
Suwnice II S Suwnice sterowane z poziomu roboczego oraz wciągniki i wciągarki według kategorii II W oraz żurawie stacjonarne warsztatowe
I S Suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki według kategorii I W i suwnice według kategorii II S.
Żurawie II Ż Żurawie
– stacjonarne
– przewoźne,
– przenośne,
– samojezdne.
I Ż Żurawie:
– wieżowe oraz szybko montujące żurawie przewoźne,
– bramowe,
– półbramowe,
– wspornikowe szynowe.
Podesty ruchome II P Podesty ruchome:
– wiszące,
– masztowe,
– stacjonarne.
I P Podesty ruchome przejezdne:
– wolnobieżne
– samojezdne montowane na pojeździe
– przewoźne.
Wózki jezdniowe podnośnikowe III WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane
 II WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych
I WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane

SUWNICE

ŻURAWIE

PODESTY RUCHOME

WCIĄGARKI

PRACA NA WYSOKOŚCI